آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

استخدام

نام و نام خانوادگی :

میزان تحصیلات* :

پست الکترونیک*:

مهارت های کسب شده :

میزان حقوق مدنظر :

الگوی شما در صنعت کامپیوتر چه شرکتی است، دلایل خود را بیان کنید :

کد امنیتی:
captcha